Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
    8.20-8.55
9.40 – 10.50
11.35 – 14.30    
7.45- 8.00
8.45-11.45
12.30-13.00        
    10.35-10.50
11.35-13.00
    8.15 – 9.50
10.35-11.45
12.30-12.40
    9.50 – 11.50

Regulamin biblioteki szkolnej w Lutomi Dolnej

  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań

            uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu

            pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę

            możliwości popularyzacji wiedzy o regionie.

  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
  • Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły, który:

a)      zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, środki finansowe na działalność biblioteki,

b)      zatrudnia  wykwalifikowana kadrę, zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza

c)      zatwierdza regulamin biblioteki.

  • Rada pedagogiczna:

a)      zatwierdza plan pracy biblioteki,

b)      analizuje stan czytelnictwa na podstawie sprawozdań nauczyciela,

c)      podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłaszanych przez nauczyciela bibliotekarza.

  • Nauczyciele i wychowawcy:

a)      współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowania  czytelniczych uczniów,

b)      znają zbiory biblioteki szkolnej w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

c)      współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

d)     współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

  • Prawa  i obowiązki czytelników:

a)      czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki,

b)      korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki,

c)      jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. W uzasadnionych przypadkach można ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu,

d)     czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji,

e)      korzystający z czytelni wpisuje się do  zeszytu odwiedzin,

f)       w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycje lub inną wskazaną przez bibliotekarza,

g)      wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego,

h)      czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki,

i)        aktywnym czytelnikom oraz uczniom biorącym systematyczny udział

 w pracach na rzecz biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego,

j)        w bibliotece może przebywać tylko osoba wypożyczająca lub ucząca się,

k)      zabrania się głośnych rozmów, przepisywania zadań domowych, spożywania posiłków oraz tzw. przesiadywania na przerwach.