INFORMACJE PODSTAWOWE

 

NAZWA Szkoła Podstawowa
ULICA Lutomia Dolna 12
MIEJSCOWOŚĆ Lutomia Dolna
KOD POCZTOWY 58-113
POCZTA Świdnica
NIP
REGON
E-mail
TELEFON 74/850-27-83
FAX 74/850-27-83
STRONA INTERNETOWA
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej  jest placówką publiczną.

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
 • realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 • Siedzibą szkoły jest budynek w Lutomi Dolnej.
 • Adres placówki: Lutomia Dolna 12, 58-113 Lutomia Dolna
 • Organem prowadzącym jest Gmina z siedzibą w Świdnicy.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

DYREKCJA

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Dolińska

Z-ca dyrektora szkoły: mgr Tomasz Hrynacz

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w dniach:

Z dyrektorem szkoły rodzice uczniów mogą kontaktować się poprzez e-dziennik „Librus”.

 

KADRA
 
Zarząd szkoły:
mgr Elżbieta Dolińska dyrektor szkoły
mgr Tomasz Hrynacz v-ce dyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego
Grono pedagogiczne:
mgr Halina Błaszko nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Brzyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Marzena Bylica nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Dominika Dobosz pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Filip-Całka nauczyciel fizyki, wychowawca świetlicy
mgr Aleksandra Głowa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
mgr Jolanta Romańczuk bibliotekarka, nauczyciel j. polskiego
mgr Adriana Matusiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Joanna Jurewicz nauczyciel wdż, historii, wychowania fizycznego, wych. świetlicy
mgr Hanna Kozłowska nauczyciel przyrody, biologii, techniki, wychowawca świetlicy
mgr Marcin Kutny nauczyciel muzyki
mgr Małgorzata Maruszewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
mgr Danuta Ornat nauczyciel języka polskiego i wdż
mgr Paulina Paczkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Danuta Piątek nauczyciel matematyki, wych. świetlicy
mgr Anna Staniszewska nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Anna Szubert nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
mgr Wiesław Lęga nauczyciel informatyki,  historii i EDB
mgr Małgorzata Dyrda nauczyciel języka angielskiego
mgr Piotr Pieczątkiewicz nauczyciel religii
mgr Anna Migas psycholog szkolny
mgr Violetta Lęga nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
mgr Anna Majcher nauczyciel geografii, chemii
mgr Edyta Zerka doradca zawodowy, nauczyciel WOS i historii, wychowawca świetlicy
ks. Marcin Mazur nauczyciel religii
Administacja i obsługa:
mgr Gabriela Janiszewska sekretarz szkoły
Danuta Koprowska intendentka
Małgorzata Sałapatek szefowa kuchni
Katarzyna Kobiałka pracownik kuchni
Ewa Kucia pracownik obsługi
Beata Jakubczak obsługa dowozów
Barbara Tracz pracownik obsługi
Aneta Wawrzyniak pracownik obsługi
Halina Duda pracownik obsługi
Michał Derkacz woźny
BUDŻET
PRZETARGI
OFERTY PRACY
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szplutomiadolna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • poprawienie dostępności z  cofnięciem do  wcześniejszych lat niosłoby ze sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego

Informacje dodatkowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Dolińska, e-mail: splutomiadolna@wp.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu748502783. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej, Lutomia Dolna 12, tel. 748502783

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do budynku szkoły prowadzi sześć wejść:

 1. Od strony głównej ulicy wejście do budynku C i dwa wejścia do budynku A ( przez plac zabaw).
 2. Od strony parkingu wejście do budynku A i B oraz C ( boczne: wzdłuż stołówki szkolnej)

Wejścia do budynków na poziomie parteru są przystosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast nie są przystosowane do przemieszczania się na kondygnacje wyższe. Nad wejściami nie ma głośników systemu. Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych w budynku A, na parterze. Przy wejściu do szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne – dziedziniec szkoły ( budynek A i B)  oraz  plac zabaw. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane, ale nie są dostosowane w  formie wizualnej oraz głosowej do osób ze specjalnymi potrzebami. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje.

 1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W szkole nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do szkoły można wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Lutomi  Dolnej, tel. 74 850 27 83 , e-mail: splutomiadolna@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce..
 4. Pana/Pani/ dziecka/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. W pozostałym zakresie tj. nr telefonu i tel. kontaktowy jest dobrowolne i służy do umożliwienia kontaktu.

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Administrator szkolnej strony internetowej: Małgorzata Maruszewska