Pedagog szkolny

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zadania ogólne w pracy pedagoga szkolnego
1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.

2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły.

3.Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym   i pozaszkolnym uczniów.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

9.Koordynowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

10.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

11.Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców   i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

12. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

13.Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi.               

LEKCJAPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
7.00 -8.00 dyżur rannyświetlica świetlica
1Wspomaganie 2b (j.angielski) Wspomaganie 2bWspomaganie  2bWspomaganie 2bWspomaganie 2b
2Zajęcia wspierająceWspomaganie 2bPedagogWspomaganie 2bPedagog
3Zajęcia wspierającePedagogPedagog  PedagogPedagog
4PedagogZajęcia wspierająceZajęcia wspierająceZajęcia wspierającePedagog  
5Rewalidacja  Pedagog –  terapia pedagogiczna  – klasa III  Pedagog Pedagog – zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne  – Klasy I A, BPedagog  – zajęcia  korekcyjno kompensacyjne  – klasa II B 
6Zajęcia specjalistyczne – klasa 1BZajęcia specjalistyczne  – klasa 2BPedagog   – zajęcia  rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne  -klasy młodsze  Rewalidacja  Pedagog – terapia pedagogiczna  – klasa 5
7Pedagog  PedagogZajęcia specjalistyczne  –  klasa  6Pedagog 
8Konsultacje