Pedagog szkolny

Harmonogram pracy

LEKCJAPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1———- PedagogPedagogPedagogPedagog
2———–Pedagog Pedagog  Terapia pedagogiczna  Pedagog
3Terapia pedagogiczna    Terapia pedagogiczna  Pedagog / Opiekun na baseniePedagogPedagog
4Pedagog  Terapia pedagogicznaPedagog/ Opiekun na basenie  Pedagog————
5Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne  ŚwietlicaPedagogTerapia pedagogiczna————
6  Rewalidacja ŚwietlicaRewalidacja Rewalidacja————
7RewalidacjaŚwietlicaTerapia pedagogicznaTerapia pedagogiczna  ————-
8 Świetlica   

GŁÓWNE ZADANIA  W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z  zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Pomoc materialna.
 10. Realizacja zadań z zakresu elementów doradztwa zawodowego.
 11. Stała współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.