Plan lekcji

Klasa 1a – wychowawca mgr Małgorzata Maruszewska

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2. j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna religia e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna religia w-f / sala gimn.
5.zaj. wyrównawcze zaj. rozwijającej. angielskie. wczesnoszkolna
6.
7.

Klasa 1b – wychowawca mgr Małgorzata Brzyk

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna religia e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
4.j. angielski w-f / sala gimn. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
5.religiazaj. dod. e. wczesnoszkolna zaj. dod.
6.
7.

Klasa 2 – wychowawca mgr Anna Szubert

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2.religia e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna
5.zaj. dod.zaj. dod.religia e. wczesnoszkolna
6.
7.

Klasa 3a – wychowawca mgr Marzena Bylica

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2.e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3.e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna religia e. wczesnoszkolna
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
5.zaj. dod.religia e. wczesnoszkolna zaj.dod.
6.
7.

Klasa 3b – wychowawca mgr Aleksandra Głowa

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2. e. wczesnoszkolna religia e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
4.religia e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski
5.angielskizaj. dod. e. wczesnoszkolna zaj. dod.
6.
7.

Klasa 4a – wychowawca mgr Edyta Zerka

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.godz. wych.j. polskimatematykaj. polskiprzyroda
2.przyrodaj. angielskiw-fj. polskij. angielski
3.w-fw-fj. polskiw-fmatematyka
4.matematykainformatykahistoriatechnikareligia
5.j polskimatematykareligiaj. angielskiplastyka
6.muzykaWDŻ- I sem.
7.

Klasa 4b – wychowawca mgr Danuta Piątek

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.godz. wych.matematykainformatykaj. angielskij. angielski
2.muzykahistoriatechnikareligiamatematyka
3.przyrodaw-fmatematykaw-fprzyroda
4.j. polskireligiaj. polskij. polskij. polski
5.w-fplastykaw-fmatematykaj. polski
6.j. angielskiPPP mat.
7.WDŻ- I sem

Klasa 5a – wychowawca mgr Anna Majcher

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.j. angielskiw-fmatematykaj. polskimatematyka
2.matematykabiologiainformatykaw-ftechnika
3.godz. wych.j. polskij. polskigeografiahistoria
4.muzykaj. polskiw-fmatematykaw-f
5.historiareligiaj. angielskireligiaj. angielski
6.j. polskiWDŻ-II sem.plastyka
7.koło muz.

Klasa 5b – wychowawca mgr Anna Staniszewska

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.muzykageografiaj. angielskimatematykagodz. wych.
2.informatykaw-fmatematykatechnikareligia
3.w-fmatematykaw-fj. angielskij. polski
4.j. polskij. angielskij. polskiw-fj. polski
5.matematykabiologiahistoriaj. polskihistoria
6.religiaplastykaWDŻ- II sem.
7.koło muz.

Klasa 6 – wychowawca mgr Hanna Kozłowska

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.geografiagodz. wych.technikareligiaj. angielski
2.j. polskij. polskij. polskimatematykaw-f
3.muzykabiologiaw-fj. polskihistoria
4.matematykareligiaw-fj. polskiplastyka
5.j. angielskimatematykamatematykaw-finformatyka
6.historiaj. angielskiWDŻ- I sem
7.koło muz.

Klasa 7a- wychowawca mgr Halina Błaszko

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.fizykaj. angielskigeografiainformatykaw-f
2.j. niemieckimatematykachemiafizykaj. angielski
3.matematykareligiabiologiaj. angielskimatematyka
4.historiachemiamatematykareligiabiologia
5.muzykaj. polskij. polskihistoriaj. polski
6.w-fw-fj. polskigodz. wych.j. niemiecki
7.j. polskiw-fdor. zawodowe- I sem.
WDŻ- II sem
plastykageografia
8.PPP matematyka

Klasa 7b – wychowawca mgr Małgorzata Dyrda

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.biologiareligiaj. polskiw-fj. polski
2.fizykaj. angielskimatematykaj. polskij. polski
3.j. polskimatematykachemiafizykachemia
4.w-fbiologiaj. niemieckihistoriahistoria
5.matematykagodz. wych.j. angielskimatematykaj. angielski
6.j. niemieckiw-fmuzykageografiageografia
7.dor. zawodowe – I sem.
WDŻ – II sem.
w-fplastykareligiainformatyka
8.PPP matematyka

Klasa 8a – wychowawca mgr Jolanta Romańczuk

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.j. polskimatematykaw-ffizykaj. polski
2.w-fchemiaj. niemieckij. angielskij. polski
3.fizykaj. angielskimatematykainformatykaw-f
4.biologiaw-fj. polskimatematykamatematyka
5.EDBgeografiawoschemiahistoria
6.historiaj. polskij. angielskireligiawos
7.godz. wych.religiador. zaw. -II sem.WDŻ- I semj. niemiecki
8.PPP j. pol./matkoło

Klasa 8b – wychowawca mgr Wioletta Lęga

Numer
lekcji
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.w-fj. angielskij. polskibiologiaj. polski
2.chemiareligiaw-fj. niemieckiw-f
3.j. niemieckiEDBj. angielskireligiaWOS
4.fizykamatematykachemiafizykaj. angielski
5.historiaj. polskimatematykaw-fgeografia
6.j. polskij. polskiw-fgodz. wych.matematyka
7.informatykaWDŻ – I sem.
dor. zaw. – II sem.
matematykahistoria
8.dor. zaw. – II sem