Psycholog szkolny

GRAFIK PSYCHOLOGA I LOGOPEDY

LekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1psychologLOGO – przedszkolepsychologPsycholog – zajęciapsycholog
2psychologLOGO – przedszkolepsychologLOGO – przedszkolepsycholog
3psychologLOGO – przedszkolebasenLOGO – przedszkolepsycholog
4psychologpsycholog basenpsychologpsycholog
5Zajęcia psycholog  Logo kl. 1 a  Logo  kl. 2  Logo kl. 1 b  Logo kl. 3  
6 Zajęcia psycholog  Logo kl. 1 a  Zajęcia psycholog  Zajęcia psycholog  Logo kl. 3  
7————-Psycholog wsparcie  Psycholog – wsparcieZajęcia psycholog————

Zakres oddziaływań psychologa szkolnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

Wsparcie, pomoc oraz zaangażowanie w rozwijaniu prawidłowego rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów.

W szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, w tym rozmowy, pogadanki, spotkania, warsztaty, zajęcia grupowe lub indywidualne ;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • czynny udział w różnych działalnościach szkolnych w celu poznania i obcowania z uczniami.