Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący:

członkowie:

KLASA 1a

KLASA1b

KLASA 2

KLASA 3a

KLASA 3b

KLASA 4a

KLASA 4b

KLASA

KLASA

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW SĄ NIEOBOWIĄZKOWE

KONTO DO WPŁAT

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Załącznik nr 1 do statutu szkoły

Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Lutomi Dolnej

I Postanowienia ogólne

§1

1.    Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2.    Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1.    Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2.    Kadencja Rady trwa rok.
3.    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4.    Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

II  Wybory do Rady

§ 4

1.    Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2.    Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzenia zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3.    Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4.    Do oddziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach jeden rodzic.

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1.    Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2.    Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

1.    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III Władze Rady

§ 9

Rada wybiera swojego przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1.    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.    Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3.    Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.    Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

IV Posiedzenia Rady

§ 11

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2.    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący,  powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem  posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3.    Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 12

1.    Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły.
2.    Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3.    W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.    Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej polowa członków Rady.

§13

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.    Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V Podejmowanie uchwał

§14

1.    Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2.    W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI Prawa i obowiązki członków Rady

§17

1.    Członkowie Rady maja prawo:
1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i   
      przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza   
      informacjami dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw    
      personalnych.
2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez
      Radę.
2.    Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
§ 18
1.    Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
2.    Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Z wnioskami i opiniami może występować do:
a)    dyrektora szkoły,
b)    samorządu uczniowskiego,
c)    organu prowadzącego szkołę,
d)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
§ 19
1.    Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
2.    Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
3.    Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
§ 20
1.    Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
2.    Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
§ 21
1.    Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
§ 22
1.    Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

VII Fundusze Rady

§ 23

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 24

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu
budżetowym.

§ 25

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1)    Dyrektor
2)    Rada Pedagogiczna
3)    Samorząd Uczniowski

§ 26

1.    Rada ma wydzielone konto bankowe.
2.    Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

VIII Postanowienia końcowe

§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 28

Traci moc poprzedni regulamin.