Doradca zawodowy

GRAFIK SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

Potrzebujesz specjalistycznej pomocy w wyborze szkoły i zawodu – spotkaj się ze szkolnym doradcą zawodowym w godzinach jego pracy.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiatek
1.doradca zaw.
2.doradca zaw.doradca zaw.
3.doradca zaw.
4.doradca zaw.doradca zaw.
5.doradca zaw.doradca zaw.
6.doradca zaw.
7.doradca zaw.      kl.VIII A – II sem.doradca zaw.doradca zaw. kl. VII-Ise kl. VIII B – II sem.
8.Konsultacje dla uczniów  i rodziców

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.              w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

§ 25.1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                       i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów               w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wolontariat

Wolontariat szkolny kontynuuje swoje działania i zrzesza chętnych wolontariuszy, którzy to dobrowolnie  i świadomie podejmują aktywność na rzecz innych ludzi.

Opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani  Edyta Zerka.

Swoją aktywność młodzież ukierunkowała na dwa zasadnicze obszary:

 • Środowisko szkolne – gdzie organizowana jest pomoc koleżeńska w nauce, wspieranie działalności samorządu szkolnego oraz praca w bibliotece.
 • Środowisko pozaszkolne – to praca przy obsłudze zawodów sportowych,  udział  w dwóch akcjach ministerialnych: „Szkoła pamięta” i „Razem na święta” oraz w wielu innych .

             Uczniowie podejmujący się działań wolontariackich w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.  

Dzięki takiej działalności wolontariatu, młodzież realizuje cenne zadania wychowawcze związane z wyrabianiem szacunku wobec osób starszych, rozwija wrażliwość na potrzeby innych. Szczególnie tak ważne w dzisiejszej dobie jak otwartość, szacunek i tolerancja w stosunku do drugiego człowieka. To postawy i wartości niezbędne w przygotowaniu młodzieży do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie.

Wolontariat przynosi korzyści…

            Wolontariat przynosi korzyści wszystkim, zarówno tym którym się pomaga jak i tym, którzy oferują innym bezinteresowną pomoc. Kiedy pomagasz innym, pomagasz również sobie. I choć nie jest to oczywiście główny cel wolontariatu warto wskazać, jakie korzyści może przynieść każdemu z nas zaangażowanie w działalność w wolontariacie. W dużym skrócie można powiedzieć, że wolontariat:

 • Wspomaga rozwój kariery zawodowej, doświadczenie w wolontariacie jest mile widziane na rynku pracy.
 • Pozwala odkrywać nowe umiejętności i nawiązywać ciekawe kontakty.
 • Uczy pracy zespołowej i samokontroli.
 • Uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i rozwija empatię.
 • Pozwala lepiej docenić własną sytuację życiową i własne możliwości, uczy optymizmu oraz samoakceptacji

Szkolenie dla wolontariuszy szkolnych

25 X 2021r. odbyło się dwugodzinne gruntowne szkolenie dla wolontariuszy szkolnych, dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych. Zainteresowanie było ogromne, uczniowie szczególnie klas VII i VIII zdobyli dodatkową wiedzę, która pozwoli im świadomie podjąć decyzje oraz odpowiedzieć na podstawowe pytania: kim jest wolontariusz, jak być dobrym wolontariuszem. Szkolenie zakończyło się warsztatami, na których uczniowie sami określili cechy wolontariusza.

Kim jest wolontariusz

Są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach  i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze.

Przed podjęciem takich aktywności, warto wiedzieć, czym jest wolontariat ? Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika, podać wyróżniki pracy wolontarystycznej.

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  uchwalonej w 2003 roku

Jak być dobrym wolontariuszem

Decydując się na wolontariat ważne jest, aby przestrzegać pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

Karta etyczna wolontariusza

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

„Szkoła pamięta”

            W ramach włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, wolontariusze naszej szkoły podjęli się wielu zadań:

 1. Uczniowie kl. IV a, odwiedzili grób koleżanki, która odeszła dwa lata temu. Zapalili znicze, złożyli kwiaty i odmówili wspólną modlitwę.
 2. Klasy starsze, porządkowali bezimienne i opuszczone groby na naszych lokalnych cmentarzach oraz umyli płytę pamiątkową Jana Pawła II na terenie szkoły, wygrabili liście w około. Złożyli kwiaty i zapalili znicze.
 3. Przygotowali  gazetkę z pracami plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych;
 4. Wolontariusze kl. VIII B, Złożyli symboliczny wieniec  kwiatów i zapalili znicz pod Pomnikiem Bojowników o Wolność w Lutomi Dolnej.  W ten sposób uczcili pamięć wszystkich tych, którzy nie wahali się oddać życie, abyśmy my mogli żyć w Niepodległej Ojczyźnie.

Manifestacja pamięci bohaterów tych,  których już nie ma wśród nas, niewątpliwie stanowi dowód na to, że współczesnej młodzieży bliskie są wartości związane  z postawami patriotycznymi.

Celem takich działań, jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

5 XII 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się   w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.                    

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Wolontariusze naszej szkoły w tym dniu świętowali z  całą społeczność szkolną. Każdy otrzymał serduszko z napisem „Dzień wolontariatu” i został poczęstowany słodkościami. Przygotowali prezentację multimedialną i gazetkę z informacjami o szkolnym wolontariacie.  Z tej okazji 17 grudnia we współpracy z pedagogiem szkolnym Panią Dominiką Dobosz  i psychologiem szkolnym Panią Anną Migas,  zaplanowane zostały warsztaty bożonarodzeniowe. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Kochani Wolontariusze!

Życzę Wam spełnienia marzeń, radości  w sercu, realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę.                      

                                                                              Opiekun wolontariatu –  Edyta Zerka